Archive for september, 2016

NOTULEN JAARVERGADERING SCHAAKCLUB DE DONGER 2016

Datum: dinsdag 20 september 2015 Plaats: hcr Van der Meer, Dokkum Aanwezig: 21 leden

Welkom: Voorzitter Wim Reijnders opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij memoreert dat het Jan Posch weer wat beter gaat. Secretaris a.i. Bernard Keizer laat een wenskaart voor hem rondgaan.

Mededelingen: – Jaap van der Pol is met kennisgeving afwezig, evenals Siep Hoeksma. De laatste bedankt als lid wegens verhuizing naar Leeuwarden. – Bestuur heeft besloten om 8 nieuwe schaakklokken aan te schaffen. Cl Alle Vlasma zal letten op prijs en uitvoering. – Er zijn weer volop notatieboekjes beschikbaar, á € 1.-, bij penningmeester Riemer Sinia. – Voor de zgn. Dorpencompetitie geven zich meerdere leden op. Wim Reijnders coördineert dit. – Afgevaardigde Wim is verhinderd voor de jaarvergadering van de FSB; Bernard vervangt hem.

Notulen van vorige ALV van sc De Donger: goedgekeurd. Naar aanleiding van de tekst wordt door Wim opgemerkt: – de zaalhuur van onze schaakavond blijft gelijk – de interne competitie blijft ongewijzigd – de jaarlijkse ratingprijs wordt berekend over de periode 1 sept. t/m 31 aug.

Jaarverslag penningmeester: Riemer heeft zijn gegevens uitgedeeld. Hij somt alle posten op en licht deze toe. Voor Notatieboekjes is € 50 ipv € 250 begroot. Hij heeft in het algemeen wat ruim en veilig begroot. Opmerkingen: – voortaan de Schaaknacht opvoeren onder de post Toernooien, maar de saldi van alle (drie) toernooien apart vermelden – Inkomsten en uitgaven van de jeugdafdeling voortaan bijhouden en opvoeren – Begroting 2016/17 verhogen met € 300 wegens aanschaf materiaal begin sept. 2016 (vanaf de spaarrekening).

Verslag Kascontrolecommissie, bestaande uit Douwe Kuipers en Alle Vlasma (Frank van Bolhuis meldt dat hij te laat gemaild is over de tijd van de kascontrole) Douwe legt uit: – Er is een iets lager maar positief saldo – De totalen van de staten op blad 1 kloppen niet; er is € 35 zoek. De kascommissie wordt ontslagen. Voor volgend jaar worden benoemd, in volgorde van aftreden: Douwe, Frank en Theo de Jong.

Jeugdschaken: Bernard rapporteert over het afgelopen seizoen. Vijf kinderen behaalden hun diploma Stap 2, zes haalden Stap 1. Berend Adema werd kampioen. Nieuw seizoen is begonnen op 15 september. Voortaan spelen we in cbs De Regenboog in Dokkum, op donderdagmiddag, 15.30 – 16.30 uur. Er hebben zich 20-25 kinderen aangemeld. Frank en Bernard doen beiden een groep en worden geassisteerd door René en Piet. Frank is bovendien bereid om op scholen les te geven, als voorwerk voor onze jeugdafdeling.

Samenstelling bestuur: Wim benadrukt dat Bernard slechts ad interim secretaris is, ingevallen voor Jan Posch, die deze ook niet weer op zich zal nemen. Hij roept leden op om hier in te voorzien. Verder vult hij aan dat hij zelf funktiehouder is voor PR-zaken.

Interne competitie, prijsuitreiking: Aan de volgende winnaars worden door Wim en Bernard bekers uitgereikt, voor zo ver aanwezig: Hoofdklasse: 1. Jan Posch 2. Cris J. Jellema 3. Robert Stallinga Eerste klasse: 1. Nathalie Steringa 2. Bernard Keizer 3. Roland van der Veen Tweede klasse: 1. Peter Smit 2. René Wijnstra 3. Riemer Sinia De ratingprijs over seizoen 2015-2016 gaat naar Nils Venema.

Toernooien: Er wordt positief teruggekeken op beide toernooien in januari 2016 en op de Schaaknacht in mei 2016. Deze zullen ook in 2017 gehouden worden. Data staan nog niet vast, behalve de jeugd, op 14 januari. Bestuur zal het uitwerken.

Externe competitie: Er hebben 19 leden zich opgegeven voor teams in de FSB-competitie 2016-2017. CL Alle zal de overigen polsen. Hij opteert voor 2 achttallen en een viertal en zal overleggen met teamcaptains Cris, Douwe en Wim. Frank vraagt aandacht voor een zorgvuldige indeling van derde team, na de veel te hoge plaatsing vorig jaar. Cris geeft vraag van sc Sneek door, over het spelen van de wedstrijd De Donger 1 – Sneek 2 op de begane grond, wegens twee rolstoelers. Frank biedt zijn zaaltje aan. Wordt geregeld.

Inschrijving Kamer van Koophandel: Een en ander is afgerond, met name door Douwe de Groot. Het betekent dat we niet langer een informele vereniging zijn, maar een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, en statuten gedeponeerd bij de notaris. We zijn geen stichting.

Rondvraag: – Theo complimenteert het bestuur met de Schaaknacht. – Pieter vraagt naar het Jaarverslag. Dit is sinds secretariaat van Roland afgeschaft. – Axel Honselaar meldt zijn onduidelijke woonvooruitzicht in Dokkum, maar zal stellig enkele externe wedstrijden kunnen meespelen. – René bepleit een traplift naar onze speelzaal. Bestuur is hierover in gesprek met Andries Meer. – Frank heeft voorzitter van Admiralteitsdagen de jas uitgeveegd en meent dat het Hellingpad een alternatief is voor ons pleinschaken. Wim heeft zijn buik vol van wispelturige, zo niet onbetrouwbare voorzitter en wenst andere dag voor ons pleinschaken. Bestuur neemt dit op zich. – Christiaan wijst op enige verouderde info op onze website, hetgeen vooral potentiële deelnemers aan de Schaaknacht afschrikt. – Alle vraagt om een tweede man als CL, voor de momenten dat hij niet kan of uit speelt. Reitse Koopmans biedt zich – onder applaus – aan. – Alle bepleit het spelen van de interne competitie in één blok, in plaats van de huidige drie. Vergadering is het met hem eens.

Afsluiting: Wim bedankt ieder voor aanwezigheid en inbreng. Bernard nodigt leden uit om nog 2 ronden rapid te spelen, volgens de Fischer Random variant. Vice-kampioen Cris Jellema bepaalt de opstelling.

Oostrum, 27 september 2016 Bernard Keizer, secretaris a.i. sc De Donger

Stallinga ongeslagen leider na twee speelronden

Onder (sub) tropische omstandigheden werden afgelopen dinsdag negen partijen gespeeld bij Schaakclub De Donger. Robert Stallinga bleef als enige ongeslagen na een solide overwinning op oud-clubkampioen Durk Wassenaar.

Alle Vlasma en Jos Visser speelden beiden op de aanval, maar de stelling raakte letterlijk oververhit waarna beiden terecht  kozen voor een veilige remisehaven.

Het Schaakwoude onderonsje tussen Bauke Vroom en Pieter van Kammen leverde ditmaal enigszins verrassend Van Kammen als overwinnaar op.

De aanvallend ingestelde Bernard Keizer en Douwe Kuipers begonnen voor hun doen kalm aan, Kuipers offerde een pion voor meer ruimte waarop Keizer weigerde te rokeren. Na veel afruilen werden Keizers witte lopers echter oppermachtig en moest Kuipers zijn zwarte koning omleggen.

Aspirant Nils Venema en veteraan Piet Hania speelden via een dame gambiet een zeer aanvallende partij.  Na een poging van Nils om een mat aanval op te zetten, kwamen aan beide kanten sterke lopers op het toneel waarna meteen een grote afruil plaatsvond. In het eindspel bleven slechts pionnen en  vier kastelen over waarop de onvermijdelijke remise volgde.

De beide nieuwe leden Axel Honselaar en Reitze Koopmans  creëerden beiden kansen, maar na een te snelle aanval van Koopmans nam Honselaar de regie over. Via sterk spel leek hij matchwinnaar te worden, maar Koopmans vond alsnog een uitweg door zichzelf pat en dus remise te zetten.

René Wijnstra speelde een prima partij tegen Riemer Sinia, waarna de beloning volgde door Damewinst via een familieschaak.  Enige zetten later moest  Sinia  derhalve de strijd staken.

Overige uitslagen: Theo de Jong-Nathalie Steringa 1-0; Pé Kooistra-Peter Smit 0-1;Siep Hoeksma-Marten Koopmans 0-1 (R)

 

Schakers beginnen vredelievend in Dokkum

Was het de ongewone warmte, als van een zomeravond? Of de vreugde van het elkaar weerzien achter de borden in hotel Van der Meer, na de vakantie? Hoe dan ook, op de eerste clubavond van het seizoen eindigden ongekend veel partijen van sc De Donger in remise. In de nadagen van hun schaakcarrière was dat van de senioren Piet Hania en Petrus Kooistra nog wel te begrijpen. Zij bestreden resp. Theo de Jong en Wim Reijnders in evenwichtige stijl. Ondanks zijn voorsprong van twee pionnen beleefde Reijnders de remise, gelet op zijn hachelijke stelling, zelfs als een cadeautje.

Erkende houwdegen Douwe Kuipers slaagde er in om de sterkere Bauke Vroom in een flitsende opening bang te maken. Al heel snel koos Vroom eieren voor zijn geld en nam genoegen met een half punt.

De onderlinge strijd tussen vader en zoon Koopmans was avondvullend. Tenslotte kreeg zoon Reitse met remise meer dan hij verdiende. Misschien gold dat ook wel voor Bernard Keizer. Want zijn tegenstander Pieter van Kammen nam de hele avond steeds weer initiatief en risico. Met kunst en vliegwerk wist Keizer te overleven, waarna beiden moegestreden de vrede tekenden.

Dat deden ook Jos Visser en Cris Jellema. Nadat zij de gevaarlijke Oerang Oetan-opening hadden overleefd volgden de zwarte en witte manoeuvres elkaar op, zij het zonder succes. Opvallende nieuwkomer was Axel Honselaar. Hij versloeg bij zijn debuut in Dokkum Jaap van der Pol uit Burdaard. In een levendige pot tegen Alle Vlasma verloor René Wijnstra na rocade een stuk en later de partij.

Overige uitslagen: Stallinga-Steringa 1-0, Venema-Sinia 1-0.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Zoeken
Archief